Řád ochrany zvířat

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení akvarijních ryb a vodních živočichů, chovaných v akváriích při výstavách, společenských, soutěžních a prodejních setkáních akvaristů organizované Lenkou Zemanovou

 

Čl. 1 - Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení

 1. Pořadatel: Organizátor akce
 2.  Žadatel uvedený v odstavci 1 jako pořadatel veřejných vystoupení - akvaristických akcí v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává po projednání a schválení Ministerstvem zemědělství tento ,,Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení akvarijních ryb a vodních živočichů, chovaných v akváriích, při výstavách a při společenských, soutěžních a prodejních setkáních akvaristů organizovaných Karlem Zemanem (dále jen ,,Řád”).

Čl. 2 - Účel a cíle Řádu

 1. Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky pro akvarijní ryby a pravidla akvaristických akcí podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu.
 2. Akvaristické akce slouží k setkání chovatelů - akvaristů a ke směně, prodeji a vystavování akvarijních živočichů, chovatelských potřeb a odborné literatury, pořádání odborných přednášek a seminářů a dalších aktivit souvisejících s chovem akvarijních živočichů.
 3. Tento Řád neumožňuje použití akvarijních ryb nebo vodních živočichů pro přípravu a provedení triků nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení. Podle tohoto Řádu nelze provádět vystavování akvarijních ryb nebo vodních živočichů veřejnosti za předpokladu, že by vystavování probíhalo v mobilním zařízení typu pojízdného akvária, v nichž jsou akvarijní ryby a vodní živočichové umístěni převážně v prostoru dopravního prostředku (tj. nelze provozovat pojízdné akvárium).
 4. Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat), zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (chov, včetně držení kriticky ohrožených druhů) a zákonem č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) Akce se konají jedenkrát nebo i vícekrát měsíčně.

Čl. 3 - Druhy akvarijních ryb a živočichů, které se akvaristické akce účastní.

 1. Akvaristické akce se účastní sladkovodní a mořští akvarijní živočichové:
  1. odchované výlučně v akvarijních zájmových chovech
  2. chovaní v akvarijních zájmových chovech, jejichž původ je doložitelný (prohlášením chovatele o způsobu nabytí, zejména u živočichů podléhajících CITES)
 2. Množství vystavovaných a nabízených akvarijních ryb je variabilní a je limitováno:
  1. aktuální druhovou skladbou na jednotlivé akci a velikostí zvířat,
  2. typem a rozměry akvarijních nádrží, ve kterých jsou akvarijní ryby nabízeny či vystavovány,
  3. kapacitou výstavních prostor.
 3. K akvaristické akci lze používat jen akvarijní ryby zdravé a v dobré kondici.
 4. Akce se účastní maximálně 10000 ks akvarijních ryb a vodních živočichů.

Čl. 4 - Způsob manipulace, popis a charakteristika činností prováděných s akvarijními rybami a živočichy

 1. V průběhu akce jsou akvarijní živočichové umístěni ve skleněných akváriích, či plastikových sáčcích naplněných vodou, vzduchem nebo kyslíkem a není s nimi prováděna žádná manipulace, s výjimkou případu, kdy je akvarijní ryba v případě prodeje předávána novému chovateli.
 2. Akvarijní živočichové po umístění do výstavních akvárií nejsou nuceni k žádné aktivitě (naopak je žádoucí, aby po dobu trvání akce setrvali v klidu), ani nepředvádějí žádné výkony. V případě potřeby (předvedení akvarijních ryb zájemci, porovnání jedinců ap.) s akvarijními rybami manipuluje jejich chovatel pomocí akvarijních sítěk a chytacích skleněných či plastových zvonů. U velkých ryb je výjimečně možné šetrně uchopit ryby pomocí rukou. Každý chovatel je povinen zajistit, aby v případě prodeje nedocházelo k nevhodné manipulaci, popř. k manipulaci nepovolanými osobami, s akvarijními rybami, které předvádí (nabízí).

Čl. 5 - Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění nebo jinou činnost s akvarijními živočichy

 1. Akvarijní nádrže pro společenské a soutěžní výstavy, zajišťuje chovatel. Do každého akvária je většinou zavedeno vzduchování. Prodejci si prodejní akvária, v nichž akvarijní živočichy nabízí ke směně a prodeji, zajišťují sami a dbají na to, aby vyhovovala potřebám akvarijních ryb.
 2. Akvarijní živočichové musí být v akvarijních nádržích umístěni tak, aby
  1. si vzájemně nemohli způsobit poranění (separace agresivních druhů),
  2. nebyli nepřiměřeně stresováni (množství jedinců v akváriu),
  3. měli dostatek prostoru pro volný pohyb,
  4. byla zajištěna vyhovující teplota vody
 3. Do každého akvária je vždy zavedeno vzduchování, případně filtrace, a pokud je to vzhledem k vystavovaným akvarijním rybám nebo vodním živočichům potřebné, i vyhřívání. Jestliže se akce koná v klimatizované místnosti, nemusí být v akváriích instalováno vyhřívání. Akvária musí být vybavena veškerou potřebnou technikou, která zajišťuje vhodné životní podmínky pro umístěné druhy akvarijních ryb nebo vodních živočichů (filtrační technika, osvětlení, vyhřívání). Akvária jsou umístěna na stolech nebo vhodných podstavcích.
 4. Voda v akváriích při akvaristických akcích pochází z veřejného vodovodního zdroje. Lze použít i vodu z čistých přírodních zdrojů, která je v mnoha případech pro ryby vhodnější. Jedná se vždy o vodu odstátou minimálně 12 hodin a temperovanou na teplotu optimální pro konkrétní druh akvarijní ryby nebo vodního živočicha. Odstátím vody se řeší problém chloru, který může být ve vodě z vodovodního řádu přítomen, řeší i problém možných vzduchových embolií. Je třeba mít na paměti i možnost nadlimitního množství dusičnanů ve vodě a eventuelní přílišnou tvrdost vody v návaznosti na druhy ryb, které jsou vystavovány.
 5. Pro eventuelní vystavování mořských ryb se voda připravuje rozpuštěním komerčně dodávaných solí ve vodě upravené reverzní osmózou, nebo demineralizované iontoměniči.
 6. K manipulaci s akvarijními rybami se používají akvaristické síťky či lapací skleněné či plastové zvony odpovídajících velikostí. Lapací síťka má tvar obdélníku nebo čtverce, je ušita z jemné syntetické tkaniny. Lapací zvon se používá pouze k odchycení malých rybek nebo rodů ryb, které jsou velmi citlivé na jakýkoli stres. Je skleněný nebo plastový. Jedná se o dvě trubice o různém průměru, spojené v pravém úhlu, delší z nich lze ucpat palcem ruky.
 7. Počet ryb umístěných v prodejních nádrží se musí řídit platnou zásadou poměru 1 cm délky ryby / 1 litr objemu vody. V případě, že je hustota ryb vyšší, je nutná častější kontrola kvality vody a její častější výměna.

Čl. 6 - Prostory, ve kterých se veřejné vystoupení - akvaristické akce provádí 

 1. Akvaristické akce probíhají v uzavřených místnostech.
 2. Vystavovatel či prodejce v místě před zahájením a v průběhu akvaristické akce zajistí:
  1. aby teplota v akváriích vyhovovala pro daný druh akvarijní ryby nebo vodního živočicha,
  2. aby prostor akvárií a jejich vybavení minimalizoval riziko poranění vystavovaných akvarijních ryb a vodních živočichů, např. řádným zakrytím topných tělísek nebo upevněním dekorací.
 3. Akvarijní ryby a vodní živočichové musí být v akváriích umístěni tak, aby
  1. si vzájemně nemohli způsobit poranění (separace agresivních druhů),
  2. nebyli nepřiměřeně stresováni (množství jedinců v akváriu),
  3. měli dostatek prostoru pro volný pohyb,
  4. měli optimální podmínky pro jednotlivé rody (teplota vody, množství kyslíku, eventuálně vzduchu ve vodě, nebo vhodné složení atmosféry v akváriu),
  5. u těch druhů, které to vyžadují:
   1. měli možnost úkrytu,
   2. měli možnost lokálního ohřevu (topným zařízením, které musí být instalováno a kryto tak, aby se o ně zvířata nemohla popálit),
  6. byli spolehlivě zajištěni proti úniku. 

Čl. 7 - Přeprava akvarijních živočichů na akvaristické akce

 1. Přeprava akvarijních živočichů musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě. Pokud se přeprava na veřejné vystoupení koná za účelem prodeje je třeba se řídit nařízením Rady č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení č. 1255/1997.
 2. Za přepravu akvarijních živočichů na akvaristickou akci odpovídá každý chovatel – akvarista osobně. Zejména musí dbát na zásadu, aby během přepravy nedošlo k přehřátí ani podchlazení vody v přepravních kontejnerech, či plastových sáčcích a tím i přepravovaných akvarijních ryb.
 3. Akvarijní ryby musí být přepravovány ve vodě pod vzduchovou (ryby s přídavným dýchacím orgánem) či kyslíkovou atmosférou. Lze je přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily jejich pohodu, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu akvarijních živočichů, splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení.
 4. Během vykládky a předvádění akvarijních živočichů musí být s nimi zacházeno šetrně, musí být zamezeno stresům z prudké změny osvětlení.
 5. Osoby, které s akvarijními rybami manipulují, musí být poučeny zejména v oblasti zacházení s nimi. 

Čl. 8 - Způsob zabezpečení první pomoci a veterinární péče

 1. Pořadatel zabezpečí na akvaristické akci veterinární péči o akvarijní ryby a vodní živočichy a zajištění odborné služby veterinárním lékařem. Veterinární lékař bude k dispozici na telefonu aby se mohl neprodleně dostavit.

Čl. 9 - Poučení osob o ochraně vystavovaných akvarijních živočichů

Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní veřejného vystoupení zvířat, ve vztahu k ochraně zvířat a jejich pohodě podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, § 4 vyhlášky č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu a tohoto Řádu následujícím způsobem:

Ústním poučením před zahájením akce, stvrzené podpisem účastníka na tento řád.

Čl. 10 - Důvody k zastavení akvaristické akce

 1. Pořadatel je oprávněn a povinen
  1. kontrolovat dodržování Řádu v místě jeho konání, vyžadovat od jednotlivých osob plnění povinností stanovených Řádem a při zjištění závad je povinen zjednat nápravu,
  2. stanovit, aby akvarijní živočichové, kteří svým chováním ohrožují ostatní druhy byli vystavováni a drženi odděleně,
  3. vyloučit vystavovaného akvarijního živočicha z akvaristické akce v případě, že by se u tohoto jedince projevily příznaky nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k jeho strádání a utrpení.

Čl. 11 - Platnost a účinnost Řádu

 1. Tento Řád je platný pouze ve znění schváleném Ministerstvem zemědělství; změny tohoto Řádu musí být projednány a schváleny Ministerstvem zemědělství.
 2. Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení Ministerstvem zemědělství.