Obchodní podmínky prodeje na Ryby a rybičky

 • Rezervace stolu je zaručena do 7:30. Při případném zpoždění nutno zaslat SMS na 703 531 680.
 • Permanentku je nutné mít u sebe a na požádání ukázat pořadateli. Bez prokázání permanentkou je prodejce povinen zaplatit klasické stolné.
 • Prodejce je seznámen s tím, že od 8:00 budou mít do prodejních prostor přístup návštěvníci, tedy je nutné mít již vše připraveno.
 • Svojí účastí na akci Ryby a rybičky se Prodejce zavazuje dodržovat Řád ochrany zvířat, Provozní řád a Obchodní podmínky, které jsou dispozici k nahlédnutí u pořadatele.
 • Prodejce má povinnost ihned si po skončení akce po sobě uklidit hrubé nečistoty, především zbytky krmení, kytek, odpadky a kaluže vody nejen na svém místě, ale i při vylévání a přepravě vody nebo parkování. V případě, že tuto povinnost poruší, je povinen zaplatit pořadateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč. Ujednáním o této smluvní pokutě není dotčeno právo Pořadatele žádat náhradu škody.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na okamžité jednostranné ukončení platnosti permanentek, ukončení prodeje nebo zrušit rezervace, ze zvlášť závažných důvodů (např. opakované neobsazování objednaných stolů, prodej nemocných ryb, nekvalitních akvarijních rostlin, klamání zákazníků, propagaci jiných akcí bez svolení Pořadatele, porušení Provozního řádu nebo Řádu ochrany akvarijních ryb, nedodržování Obchodních podmínek pro Prodejce) bez nároku na vrácení stolného. Nevyhoví-li Prodejce výzvě k opuštění akce, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč.
 • Prodejci mají povinnost mít do 7:40 připraveny všechny živočichy na stolech k veterinární přejímce. Veterinární dohled je oprávněn požadovat napravení veterinárních podmínek, popřípadě okamžitě ukončit účast Prodejce na akci.
 • Kontrola rostlin je oprávněna požadovat napravení stavu nevyhovujících rostlin k prodeji a správné označení rostlin, popřípadě okamžitě ukončit účast Prodejce na akci.
 • Neakvarijní rostliny musí být oddělené od ostatních a označené velkým popisem "Nevhodné do akvária".
 • Prodejce je oprávněn vystavovat a prodávat pouze na své prodejní ploše. Umísťování jakýchkoli předmětů nebo reklamních a propagačních materiálů mimo výstavní plochu musí být předem odsouhlaseno Pořadatelem.
 • Prodejce je povinen dodržovat veškeré právní předpisy České republiky, veterinární a technické normy, bezpečnostní a protipožární předpisy a je povinen přijímat účinná opatření k předcházení škodám.
 • Prodejce je povinen se seznámit po příjezdu do prostor akce s poplachovými směrnicemi, požárním a evakuačním řádem, které jsou k dispozici na místě, a je povinen se jimi řídit.
 • Prodejce nesmí ve své expozici ani v prostoru akce skladovat nebo používat žádné hořlavé látky, výbušniny, jedy a jiné zdraví škodlivé látky. Po dobu konání akce, při montáži i demontáži platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm uvnitř budovy.
 • Prodejce je povinen kontrolovat stav používaných elektrospotřebičů. Elektroinstalační práce může provádět pouze osoba s platným pověřením k této činnosti. Zapnuté elektrické spotřebiče nesmí zůstat bez dozoru.
 • Zakazuje se ukončit prodej dříve než po skončení akce pro veřejnost v 12:00. Výjimku může udělit Pořadatel, zvláště pokud Prodejce vše vyprodal před skončení akce pro veřejnost. V případě porušení tohoto zákazu vzniká Prodejci povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč.
 • Prodejce odpovídá za škody způsobené porušením obchodních podmínek nebo platných předpisů a za škody způsobené v rámci své činnosti na akci v rozsahu dle platné právní úpravy a je povinen vzniklou škodu Pořadateli na jeho výzvu uhradit.
 • Prodejce je oprávněn užívat prodejní plochu pouze ke smluvenému účelu. Jakákoli další činnost podléhá souhlasu Pořadatele.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo schválení každého dalšího prodejce (spoluprodejce) v rámci již jednou pronajaté prodejní plochy. V případě tohoto porušení si Pořadatel vyhrazuje právo vyloučit Prodejce z jakékoliv účasti na akci, a to bez práva na vrácení uhrazeného poplatku za pronájem prodejní plochy.
 • Pořadatel neodpovídá prodejci ani spoluprodejci za případné poškození, zničení či ztrátu předmětů, materiálu, mobiliáře či jiného majetku Prodejce a majetku jemu svěřenému, a to po celou dobu trvání akce. Prodejce odpovídá za veškeré škody, které způsobí.
 • Prodejci může být doporučena jiná obdobná akce, které pořádá Pořadatel. Účast na nedoporučené akci může Pořadatel vyhodnotit jako závažné porušení obchodních podmínek a neumožnit prodejci dočasně nebo dlouhodobě účast na akcích Pořadatele bez nároku na vrácení již zaplaceného stolného nebo permanentky.
 • Prodejce je povinen se chovat v rámci dobrých mravů k účastníkům akce. Porušení této povinnosti může Pořadatel vyhodnotit jako závažné porušení obchodních podmínek a neumožnit prodejci dočasně nebo dlouhodobě účast na akcích Pořadatele bez nároku na vrácení již zaplaceného stolného nebo permanentky.
 • V rámci akce budou pořizovány fotografie a videa, které mohou být uveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích. Svou účastí na akci Prodejce a ostatní účastníci akce dávají souhlas s jejich případným uveřejněním. Pořadatel si vyhrazuje právo používat fotografie či jiné záznamy obrazu a zvuku, na nichž je zachycen Prodejce, jeho autorská díla, přímo či nepřímo jeho prodejní plocha a jiné statky chráněné autorským zákonem, zejména za účelem propagace dalších akcí Pořadatele či propagace samotného Prodejce. K pořizování fotografií a záznamu je pověřen pan Jiří Tománek, popřípadě jiná určená osoba.
 • Svojí účastí na akci Prodejce a ostatní účastníci akce souhlasí se zpracováním a ochranou osobních dat ZDE
 • V případě, že Pořadatel v důsledku jím nezaviněných událostí nebude moci uskutečnit akci anebo její části, oznámí to ihned Prodejci. Toto oznámení má účinky odstoupení od smlouvy. Prodejce má v tomto případě právo na úplné vrácení uhrazené ceny za pronájem prodejních ploch.
 • Případné reklamace na služby Pořadatele je nutno provádět ihned.